CECERT Kalite Belgelendirme Elazığ’da Hizmetinizde

 • Haberin Tarihi: 26 Ekim 2014
 • Bu haber 4389 defa okundu.
 • Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaş:
 • Googleda Paylaş
 • Twitterda Paylaş
 • Facebookta Paylaş
CECERT Kalite Belgelendirme Elazığ’da Hizmetinizde

CECERT Uluslarası Belgelendirme şirketi Elazığ’da hizmet vermeye devam ediyor

Cecert Uluslararası Belgelendirme Denetim Gözetim ve Eğitim Hİzmetleri Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ, Elazığ’da CE Markalama, kalite, gıda, iş güvenliği, tedarikçi denetimleri ve eğitimlerinde profesyonellere yön vermeye devam ediyor.

Rızaiye Mah. Şht. Bnb. Sabri Sk. No: 38/1 Merkez adresinde hizmet veren Cecert Uluslararası Belgelendirme Şirketi, Bölgesinde kalite belgelendirme konusunda birinci kuruluş olmayı hedefliyor. Cecert firması tarafından verilen hizmetlerden bazılarının detayları aşağıda verilmiştir. Cecert Elazığ’da, CE markalama, patent, markalama, iş sağlığı, bilgi güvenliği, iso 9001 kalite belgelendirme gibi konularda hizmet verilmektedir.

ISO 9001 Nedir?

Günümüz koşullarında bilgi, teknoloji ve iletişim alanında yaşanan büyük gelişmeler toplumları kıyasıya bir rekabete ve her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı ekonomik bir yarış içerisine sürüklemektedir. Dünya ticaretinin küreselleşmesi, rekabetin kapsam ve sınırlarını genişletmiş, yarışa katılanların sayısı giderek artmıştır. Üstelik bu yarışa katılanlar her geçen gün daha üstün nitelikli olmaktadır. Müşteriler artık daha bilinçli, daha bilgili hale gelmiş ve müşteri beklentileri en üst seviyeye ulaşmıştır. Artık müşteri beklentilerini karşılamak yeterli olmamakta müşteri beklentilerinin de ötesine geçmek gerekmektedir. Değişim hızı artmış, özellikle teknoloji alanında yaşanan gelişmeler önceden hayal bile edilemeyen uygulamaları mümkün kılmıştır. Artık değişime ve değişim hızına ayak uyduramayan kuruluşların ayakta kalabilmesi çok zordur. İşletmelerin ayakta kalabilmeleri ancak tüm sektörlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal üretiminin veya hizmetin sağlanmasıyla gerçekleşebilecektir. Bu sebeple, kuruluşlarda, tasarım aşamasından başlayarak üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli iyileşmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sistemi’nin uygulanması olmazsa olmaz bir şart olmuştur. ISO 9000 Kalite Sistem Standartları, yayımlandığı tarihten (1987) itibaren en fazla ilgi gören ve uygulama alanı bulan milletlerarası standartlar haline gelmiştir. ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Standartları Serisi, etkili bir yönetim sisteminin nasıl kurulabileceğini, dokümante edilebileceğini ve sürdürebileceğini göz önüne sermektedir.

CECERT CE Markalama

CE işareti Avrupa Ekonomik Alanı ve Türkiye’de üretilen çoğu üründe bulunması zorunlu olan bir uygunluk işaretidir. Bu işaret ürünün tüketicinin güvenliğini tehlikeye atmadığını, sağlığına zarar vermediğini ve çevresel gereklilikleri karşıladığını belirtir.

CE işareti için gerekli şartlar ilgili Avrupa Direktiflerinde belirlenmiştir. Bir ürün üzerinde CE işareti kullanabilmek için üretici ürün ile alakalı tüm yasal sorumluluğun kendisinde olduğunu belirttiği bir Uygunluk Beyanı düzenler. Bazı durumlarda ürünün performansını veya üretimin tutarlılığını doğrulatarak Ürün Uygunluk Belgesi düzenletmek için bir onaylı kuruluşa ihtiyaç duyulabilir.

Adım 1: Ürüne uygun direktiflerin belirlenmesi.
Adım 2: Uygulanacak modülün belirlenmesi.
Adım 3: Ürüne ait standartların belirlenmesi
Adım 4: Belirlenen standartlar çerçevesinde gerekli testlerin yapılması veya yaptırılması.
Adım 5: Teknik dosyanın hazırlanması.
Adım 6: Uygunluk beyanının yayınlanması.
Adım 7: CE işaretinin ürüne vurulması.

CE işareti Direktifleri (Yönetmelikleri,Mevzuatları)
· Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği(97/23/AT)
· Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (90/396/AT)
· Makine Emniyeti Direktifi 2006/42/AT
· Alçak Gerilim Direktifi 2006/95 EC
· Elektromanyetik Uyum Direktifi 89/336/EEC
· Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği (87/404/EEC)
· Yapı Malzemeleri Yönetmeliği(89/106/EEC)
· Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmelik (94/9/AT)
· Kişisel Koruyucu Teçhizat Direktifi 89/686/EC
· Asansör Direktifi 95/16/EC
· Tıbbi Cihazlar Direktifi 93/42/EEC
· Radyo Cihazları ve Telekomünikasyon Terminal Cihazları Direktifi 99/5/EC
· Gürültü Direktifi 2000/14/EC
· Oyuncak Direktifi 88/378/EEC
· Florasan Aydınlatma Balastlarının Enerji Verimliliği İle İlgili Direktif (2000/55/AT)
· Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (99/36/AT)
· Ev Tipi Elektrikli Buzdolapları, Dondurucular ve Kombinasyonlarının Enerji Verimlilik Şartları ile İlgili Yönetmelik (96/57/AT)
· Ölçü Aletleri Yönetmeliği 2004/22/AT
· İnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği(2000/9/AT)
· Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği
· Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbî Cihazlar Yönetmeliği
· Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (90/384/AT)
· Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddelerin Belgelendirilmesi Piyasaya Arzı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik (93/15/AT)
· Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
· Gezi Tekneleri Yönetmeliği

CECERT ISO 22000-2005

ISO 22000; ürün güvenliğini etkileyen fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlikelerin önceden belirlenmesi ve kontrol altına alınmasını sağlayan sistematik bir yaklaşımdır.
ISO 22000 gıda işletmelerinde, gıda güvenliğini tehlikeye sokabilecek potansiyel tehlikelerin belirlenmesini, Kritik Kontrol Noktalarının(KKN/CCP) oluşturulmasını ve bu sayede tehlike yaratabilecek risklerin ortadan kaldırılmasını veya azaltılmasını sağlar. Sistem ürünlerin hazırlık,üretim,paketleme ve dağıtım gibi her aşamasında kontrol sağlar.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Sisteminin Yararları:
Müşterinin güvenini ve memnuniyetini artırır
Müşteri şikayetlerini azaltır.
Önleyici yaklaşımıyla hatalı üretimin,iş kaybının ve ürün geri çağırmanın önüne geçer.
Ürün kalitesini artırarak ,tüketici sağlığını etkileyen riskleri ortadan kaldırır.
Ürünün gerekli güvenlik önlemlerine sahip olduğunu deklare eder.
Marka değerini ve prestiji artırır.
Yasal şartlara uyumu sağlar.

Belgelendirmeye Hazır mısınız?
El kitabı tanımlanmış olmalıdır. Bu kitap, kalite yönetim sisteminin kapsamını tanımlamalıdır.
Kalite yönetim sisteminin uygunluğunun ve etkinliğinin değerlendirilmesini kapsayan en az bir yönetim gözden geçirme toplantısının gerçekleştirilmesi ve kayıt altına alınmış olmalıdır. Standardın her bir maddesinin yetkili denetçiler tarafından denetlenmesini kapsayan en az bir iç denetimi tamamlanmış olmalıdır. Firma organizasyon yapısını tanımlamalı ve ilgili pozisyondaki kişiler için görev, yetki ve sorumluluklarını oluşturmalıdır.

CECERT ISO 14001 : 2004 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 14001; uluslar arası geçerliliği olan, üretim veya hizmetlerin gerçekleştirilmesi ile ilgili doğal kaynakların kullanımı,atık kontrolü enerji sarfiyatı gibi tüm süreçlerin, çevre mevzuatı ve diğer yasal gereklilikler çerçevesinde yönetilerek, sürekliliğinin sağlanmasının garanti edilmesini sağlayan bir yönetim sistemidir.

ISO 14001’in Yararları:
Ulusal ve/veya uluslararası mevzuatlara uyumu sağlar.
Uluslararası rekabette avantaj sağlar.
Proses gelişimi ve enerji tasarrufuyla karlılığı artırır.
Acil durumlara (deprem, yangın, sel vb.) ve kazalara karşı hazırlıklı olunmasını, kaza vb. olayların azaltılmasını sağlar.
Kirliliğin kaynaktan başlayarak kontrol altına alınmasını ve azaltılmasını sağlar.
Belgelendirmeye Hazır mısınız?
El kitabı tanımlanmış olmalıdır. Bu kitap, çevre yönetim sisteminin kapsamını tanımlamalıdır.
Kalite yönetim sisteminin uygunluğunun ve etkinliğinin değerlendirilmesini kapsayan en az bir yönetim gözden geçirme toplantısının gerçekleştirilmesi ve kayıt altına alınmış olmalıdır.
Standardın her bir maddesinin yetkili denetçiler tarafından denetlenmesini kapsayan en az bir iç denetimi tamamlanmış olmalıdır.

CECERT OHSAS 18001
OHSAS 18001, kuruluşlarda iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürekli iyileştirilerek korunabilmesi için uygulanan bir yönetim sistemidir.
Kuruluşlarda karşılaşılan en önemli sorunlardan biri, çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmamalarıdır. Kuruluşların daha iyi rekabet koşullarına ulaşabilmesi için, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda planlı ve sistemli çalışmalar yürütmeleri gerekmektedir.

OHSAS 18001’in Yararları:
Ulusal ve/veya uluslararası mevzuatlara uyumu sağlar.
İş kazası ve meslek hastalıkları sayısını azaltarak karlılığı arttırır.
Motivasyon ve katılımı arttırır.
Çalışanlara sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlar.
Acil durumlara (deprem, yangın, sel vb.) ve kazalara karşı hazırlıklı olunmasını, kaza vb. olayların azaltılmasını sağlar.
Kazaların neden olduğu üretim duruşlarında ve malzeme kayıplarında azalma sağlar.

Belgelendirmeye Hazır mısınız?
El kitabı tanımlanmış olmalıdır. Bu kitap, yönetim sisteminin kapsamını tanımlamalıdır.
OHSAS yönetim sisteminin uygunluğunun ve etkinliğinin değerlendirilmesini kapsayan en az bir yönetim gözden geçirme toplantısının gerçekleştirilmesi ve kayıt altına alınmış olmalıdır.

CECERT ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 27001; kuruluşlarda bilgi güvenliğinin sağlanması ve sistemin sürekli iyileştirilmesi için uygulanan bir yönetim sistemidir.

Kuruluşlar için bilgi, diğer önemli ticari varlıklar gibi, değeri yüksek olan ve bu nedenle korunması gereken bir varlıktır.

Bilgi güvenliği sistemi bilgiyi; ticari olarak sürekliliği sağlamak kayıpları en aza indirmek, fırsatların ve yatırımların dönüşünü en üst seviyeye çıkartmak için tehlike ve tehditlerden korur.
Bilgi; kağıt üzerinde, elektronik ortamda saklanabilir, posta yoluyla veya elektronik olarak gönderilebilir, film olarak gösterilebilir veya sözlü olarak ifade edilebilir. 

Bilgi hangi biçimde olursa olsun, uygun bir şekilde korunmalıdır.

ISO 27001’in Yararları:
Bilgi güvenliğine önem verildiğini gösterir.
İşin devamlılığını sağlar.
Müşterinin güveni kazanılır.
Yasal mevzuatlara uyulmuş olunur.
Rekabet gücünün, nakit akışının, karlılığın, yasal yükümlülüklerin ve ticari imajın korunması ve sürdürülmesini sağlar.
Bilgi sistemlerini ve ağları, bilgisayar destekli sahtekârlık, casusluk, sabotaj ile yangın ve sel gibi tehdit ve tehlikelerden korur.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Sistemi Kurma Aşamaları : 
Belgelendirmeye Hazır mısınız?
El kitabı tanımlanmış olmalıdır. Bu kitap, kalite yönetim sisteminin kapsamını tanımlamalıdır.
Kalite yönetim sisteminin uygunluğunun ve etkinliğinin değerlendirilmesini kapsayan en az bir yönetim gözden geçirme toplantısının gerçekleştirilmesi ve kayıt altına alınmış olmalıdır.
Standardın her bir maddesinin yetkili denetçiler tarafından denetlenmesini kapsayan en az bir iç denetimi tamamlanmış olmalıdır.

Cecert Firmasının ajansımız tarafından hizmete sunulan web sitesine aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.
www.cecert.net

Bu yazıya 2 Yorum Yapıldı.

 • harun
  21 Kasım 2014 13:08

  emeyinize sağlık tşkler güzel

 • uğur gürtürk
  21 Kasım 2014 16:08

  Rica ederiz.

Bir Yorum Yazın